sr.search

Coronavirus: Vlaamse Regering neemt nieuwe maatregelen in het omgevingsrecht

Omgevingsrecht

02 april 2020


Contact

Raadpleeg onze "COVID-19 bijstand" en contacteer Kristof Hectors (celhoofd omgevingsrecht) of Jasper Van Steenbergen (auteur) voor meer informatie over dit onderwerp.

Op 18 maart 2020 nam het Vlaams Parlement het decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid aan. Op 20 maart 2020 werd dit reeds door de Vlaamse Regering bekrachtigd.

Het decreet machtigt de Vlaamse Regering om nadere regels uit te werken inzake de opschorting, het stuiten of de verlenging van proceduretermijnen of de tijdelijke aanpassing van procedurele of administratieve verplichtingen (art. 5).

In een eerste beweging heeft de Vlaamse Regering de proceduretermijnen uit het omgevingsvergunningsdecreet verlengd en enkele belangrijke procedurele aanpassingen doorgevoerd. (Besluit Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning)

In een tweede beweging neemt de Vlaamse Regering op 27 maart 2020 enkele besluiten aan waarin proceduretermijnen worden verlengd en enkele belangrijke procedurele aanpassingen worden doorgevoerd in specifieke domeinen van het omgevingsrecht. Deze besluiten werden intussen ook in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

1. Verlenging termijnen Raad voor Vergunningsbetwistingen en Handhavingscollege 

In een eerste besluit van 27 maart beslist de Vlaamse Regering om de termijnen bij de bestuursrechtscolleges te verlengen (Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de proceduretermijnen die gelden voor d Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege).

De  procespartijen  bij  de  Raad  voor  Vergunningsbetwistingen en bij het Handhavingscollege zijn immers gebonden aan dwingende vervaltermijnen.

In de parlementaire voorbereiding wordt er op gewezen dat de huidige veiligheidsmaatregelen er ook voor zorgen dat de vergunningsdossiers door zowel advocaten als particulieren in sommige gemeenten niet, of maar zeer beperkt, kunnen worden ingekeken. Ook de procespartijen geven duidelijk te kennen dat de crisismaatregelen het voor hen uitermate moeilijk, zo niet onmogelijk maken, om nog langer te voldoen aan de dwingende termijnen.

Om deze redenen beslist de Vlaamse regering om de termijnen bij deze bestuursrechtscolleges te verlengen: 

 • De lopende termijnen om beroep in te stellen bij het Handhavingscollege worden verlengd met 30 dagen; 
 • De lopende termijnen om beroep in te stellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) worden verlengd met 30 dagen;
 • Met uitzondering van de termijnen die gelden in geval van een schorsingsprocedure bij UDN bij de RvVb, worden alle procedurele vervaltermijnen van het DBRC-decreet en uitvoeringsbesluit verlengd met 30 dagen;
 • Voor UDN-procedures bij de RvVb wordt het mogelijk om vorderingen in te stellen, stukken uit te wisselen en arresten te betekenen via e-mail.

2. Verlenging termijnen ruimtelijke planningsprocessen

In eenzelfde beweging verlengt de Vlaamse Regering op 27 maart 2020 de termijnen in het kader van ruimtelijke planningsprocessen (Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-milieueffectrapportage en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten).

De belangrijkste aanpassingen zijn de volgende:

 • De termijn voor de (al dan niet nieuwe) definitieve vaststelling van gemeentelijke, provinciale of gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (indien die termijn nog niet is verstreken) wordt verlengd met 30 dagen;
 • De termijn voor het opnieuw definitief vaststellen van een provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (na schorsing ervan) wordt verlengd met 30 dagen;
 • Lopende inspraakprocedures van de burger in het kader van allerhande ruimtelijke (beleids)planningsprocessen worden geschorst en verder gezet na 24 april 2020.

3. Verlenging van de termijnen en procedurele aanpassingen inzake bodemwetgeving

Eveneens op 27 maart beslist de Vlaamse regering om een aantal procedurele aanpassingen door te voeren in het kader van o.a. de regelgeving omtrent bodem (Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de Vlaamse materialen- en bodemwetgeving).

Zo wordt o.m. het volgende beslist: 

 • De termijn waarbinnen OVAM zich uitspreekt over de conformiteit van het bodemsaneringsproject wordt verlengd met 30 dagen; 
 • Openbare onderzoeken die lopen op de datum van inwerkingtreden van het besluit worden geschorst en verder gezet na 24 april 2020; 
 • De termijn waarbinnen OVAM het proces-verbaal over het openbaar onderzoek moet bezorgen wordt verlengd met 30 dagen; 
 • De termijn om beroep in te dienen tegen beslissingen van OVAM over het bodemsaneringsproject wordt verlengt met 30 dagen, op voorwaarde dat het gaat over personen die voor de bekendmaking van deze beslissing aangewezen zijn op de aanplakking ervan. 

4. Verlenging van de termijnen en procedurele aanpassingen in onroerend erfgoedprocessen

Tot slot worden enkele procedurele aanpassingen en termijnverlengingen doorgevoerd in het kader van de regelgeving onroerend erfgoed. (Besluit van de Vlaamse regering tot remediëring van termijnen en procedurele verplichtingen tijdens een civiele noodsituatie binnen het beleidsveld Onroerend Erfgoed). 

De belangrijkste aanpassingen die gelden tot en met 24 april zijn de volgende: 

 • De beroepstermijnen inzake de erkenning van archeologen en metaaldetectoristen wordt verlengd met 30 dagen;
 • De openbare onderzoeken die lopen over de vaststelling van een inventaris worden geschorst en verder gezet na 24 april 2020. Nieuwe openbare onderzoeken worden enkel opgestart na 24 april 2020;
 • Heel wat andere proceduretermijnen inzake onroerend erfgoed worden verlengd met dertig dagen dan wel zes weken.
 • Verzendingen die in de regelgeving omtrent onroerend erfgoed dienen te gebeuren via beveiligde zending kunnen uitzonderlijk ook per e-mail gebeuren.

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

 • Advocaten 10
 • Staff 1
Lees meer