sr.search

Corporate Social Responsibility

We hechten veel belang aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

We delen actief onze kennis via allerhande opleidingen, webinars en andere events.

We besteden veel aandacht aan de professionele groei van onze medewerkers via opleidingen (inhoudelijk en soft skills), een doorgedreven 360° opvolging, deelname aan events, …

We promoten een aangename werksfeer met oog voor een gezonde work-life balans en organiseren heel wat plezierige kantoorevents (quizzen, team-buildings, etentjes, culture club,…).

We stimuleren verplaatsingen met de fiets of het openbaar vervoer, alsook een sportieve levensstijl door verschillende sportactiviteiten te organiseren (padel, loopwedstrijden,…).

We moedigen onze medewerkers aan om zich te engageren voor sociale projecten en doen jaarlijks mee met De Warmste Week.

We zoeken steeds naar manieren om de ecologische voetafdruk van het kantoor zo laag mogelijk te houden en om bewust om te gaan met onze energiebronnen, het afval dat we genereren en het water dat we verbruiken.

We steunen de volgende organisaties

KOCA , het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen, is een onderwijs- en ondersteuningscentrum voor personen met communicatieve beperkingen (gehoorstoornissen, spraaktaalstoornissen, autismespectrumstoornissen, leer- en gedragsstoornissen).
KOCA beoogt de uitbouw van een uniek en kwaliteitsvol levensproject van elk individu.
Meer informatie over KOCA vindt u op www.koca.be

HETPALEIS is een theaterhuis voor kinderen, jongeren en kunstenaars in het hart van Antwerpen. Ze wil podiumkunsten evident maken door toegankelijke kwaliteit te brengen en kwaliteit toegankelijk te maken voor elk kind in elke familie.

HETPALEIS benut zijn middelen en mogelijkheden ten volle ten dienste van het openbaar nut en overlegt nauw met de verschillende beleidsorganen in functie van een duurzaam kinderkunstenbeleid. Meer informatie over HETPALEIS vindt u op www.hetpaleis.be

De Gemeenschap van Sant’Egidio is een christelijke lekengemeenschap die in meer dan zeventig landen van alle continenten 60.000 leden telt. Die komen samen voor het gebed en knopen vriendschap aan met de armsten van de eigen stad. Op wereldschaal zet Sant’Egidio zich in voor de dialoog tussen godsdiensten en de vreedzame oplossing van conflicten.
De Gemeenschap ontstond in 1968 in Rome. Ze ontleent haar naam aan het kerkje van Sant’Egidio in de Trasteverewijk, waar ook nu nog het centrum van de gemeenschap is gevestigd. In de Lage Landen heeft Sant’Egidio haar centrum in Antwerpen. Meer info.

De Vlaamse Conferentie bij de balie te Antwerpen werd gesticht tijdens een vergadering met 25 leden op 27 oktober 1885, zo bericht “De Kleine Gazet” van 1 november 1885. Edward Coremans werd tot eerste voorzitter verkozen, Jan Van Rijswijck tot ondervoorzitter en Flor Heuvelmans tot secretaris-schatbewaarder. Deze stichting werd bekrachtigd op een vergadering van 9 november 1885, waarop het reglement en het bestuur van de Conferentie goedgekeurd werden.

Het doel van de conferentie was voornamelijk om jonge advocaten te vormen door het houden van pleitoefeningen, van discussies over juridische onderwerpen en door het geven van lessen in deontologie. Voor de Vlaamse Conferentie bij de balie te Antwerpen kwam er evenwel, een belangrijk doel bij. De Conferentie wilde niet alleen een studiecentrum zijn ter beoefening van de rechtswetenschap in eigen taal, doch voornamelijk ook een strijdorganisme van waaruit geijverd werd voor het gebruik van het Nederlands bij de rechtbanken.

Levensloop is een feestelijk evenement voor alle leeftijden. Het draait helemaal rond solidariteit en fondsenwerving voor de strijd tegen kanker. Het gemeenschapsleven van een stad of gemeente komt gedurende 24u samen om mensen die kanker overleefden of er nog tegen vechten, te vieren en in de bloemetjes te zetten; mensen te herinneren die aan kanker overleden zijn; als gemeenschap op te staan en samen de strijd op te nemen tegen kanker.

Teams lossen elkaar 24 uur lang af, tijdens een estafette rond een parcours. Hiervoor laten ze zich sponsoren. Er staat telkens minstens 1 persoon van het team op de piste. Levensloop is geen competitie! Het is wel een bijeenkomst van heel het verenigingsleven van een stad of gemeente. De 24 uur symboliseren het voortdurend gevecht van patiënten en hun naasten tegen de ziekte.

Straatverplegers vzw is een medisch-sociale organisatie die er van overtuigd is dat het mogelijk is dakloosheid in Brussel te beëindigen.

De organisatie draagt hieraan bij door de meest kwetsbare daklozen in termen van gezondheid van de straat te halen en door andere verenigingen en het grote publiek te mobiliseren om duurzame oplossingen te zoeken voor de problematiek van de dakloosheid.

Aandacht voor hygiëne, het waarderen van de talenten van dakloze mensen, intensieve samenwerking met andere sociale en medische organisaties en het voorzien van woningen, zijn de hefbomen die Straatverplegers gebruikt om te komen tot een duurzame herhuisvesting.

De raad van de Orde heeft het DIApositief-programma opgestart om jongeren met een achtergrond in de migratie te sensibiliseren voor een studie rechten en, in het verlengde daarvan, een carrière in de advocatuur te ambiëren. Een diverse en inclusieve advocatuur: daar heeft Brussel recht op.

De advocatuur staat voor een sterk maatschappelijk engagement. DIApositief is daar een integraal deel van.

Licht en Liefde helpt slechtziende en blinde mensen om een kwaliteitsvol leven uit te bouwen. Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is duidelijk over wat de rechten zijn van personen met een handicap. Kwaliteit van leven is onlosmakelijk verbonden met de wensen van de persoon zelf.

We ijveren bovendien voor een 'inclusieve samenleving'. Letterlijk betekent inclusie: 'inbegrepen worden'. In een inclusieve maatschappij is het vanzelfsprekend dat iedereen - dus ook alle mensen met een handicap - er helemaal bij hoort en op alle mogelijke gebieden (onderwijs, werken, wonen, vrije tijd, ...) kan deelnemen als volwaardig burger. Blinde en slechtziende mensen hebben trouwens een originele 'kijk' op de wereld, die heel verrijkend kan zijn. We ijveren ervoor dat alle drempels die leiden tot uitsluiting weggewerkt worden, dat de samenleving inspanningen levert om zich toegankelijk te maken. We helpen ook de persoon met een handicap om zelf ook de nodige stappen te zetten, door zichzelf te ontplooien.

Domeinen & vakgebieden

Lees meer