sr.search

Algemene voorwaarden

.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten van het kantoor Schoups BV, met maatschappelijke zetel te Mechelsesteenweg 127A b1, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0473.474.222, en met bijkantoor te Regentschapsstraat 58 bus 8, 1000 Brussel (“Schoups”) ten aanzien van haar cliënten. De contractuele relatie bestaat tussen de cliënt en Schoups, zelfs indien de cliënt slechts contact heeft met één of meer bepaalde advocaten van Schoups. In geval van tegenstrijdigheid, zullen deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden van de cliënt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door een van de bestuurders van Schoups.

2. Afhankelijk van de aard en de complexiteit van de zaak, worden normaliter één of twee advocaten aangeduid als primaire contactperso(o)n(en) voor de cliënt. Andere advocaten van Schoups kunnen bijkomend aan het team toegevoegd worden indien dit volgens Schoups aangewezen lijkt om te kunnen voldoen aan de door de cliënt gevraagde juridische dienstverlening. Voor specifieke en/of buitenlandse aangelegenheden is Schoups bovendien gerechtigd om een beroep te doen op de diensten van advocaten van andere kantoren.

3. De cliënt verbindt zich ertoe alle relevante informatie en gegevens te verstrekken, in voorkomend geval gestaafd met bewijsstukken. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie en gegevens, zelfs indien deze kunnen worden gecontroleerd.

4. Wanneer Schoups gehouden is om (krachtens de wet, deontologische regels of anderszins) een voorafgaandelijk of ander cliëntenonderzoek te verrichten, in het bijzonder in het kader van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, zal de cliënt alle informatie, documenten en ondersteunende bewijsstukken aanleveren die door Schoups gevraagd worden. Ingeval van niet-medewerking vanwege de cliënt, houdt Schoups zich het recht voor om het verstrekken van juridische diensten te beëindigen, ongeacht of er reeds diensten werden verricht voorafgaand aan de niet-medewerking en onverminderd de verplichting in hoofde van de cliënt tot vergoeding van de reeds verrichte diensten en bijkomende kosten.

5. Onze erelonen voor het verstrekken van juridische diensten worden berekend op basis van de tijd die aan een bepaald dossier wordt besteed en het uurtarief van de advocaten die de betrokken prestaties verrichtten. Het toepasselijke uurtarief is exclusief kantoorkosten. Deze kosten worden in rekening gebracht aan een forfaitair tarief van 8 % van de verschuldigde erelonen. Kosten van derden (bijvoorbeeld notaris, gerechtsdeurwaarder, vertaler, publicatie Belgisch Staatsblad, rolrechten, enz.) en internationale reiskosten worden rechtstreeks aan u gefactureerd of door ons aan u doorgefactureerd (en zitten aldus niet vervat in het forfaitaire kostenpercentage). De bedragen van zowel de uurtarieven als het forfaitaire kostenpercentage worden bij aanvang van de advocaat-cliënt relatie aan de cliënt gecommuniceerd en zullen in elk geval kosteloos en op diens eerste verzoek aan de cliënt worden verstrekt. De tarieven worden periodiek herzien.

6. De aansprakelijkheid van Schoups en haar advocaten, zowel contractueel als buitencontractueel, ten aanzien van de cliënt en derden voor elke schade, verlies of kost die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de dienstverlening, het handelen of het verzuim door Schoups en/of haar advocaten is in elk geval beperkt tot het bedrag dat effectief aan Schoups wordt betaald in het kader van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering, behoudens in geval van een opzettelijke fout of fraude vanwege Schoups. Indien en voor zover er, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag door de cliënt betaald tijdens het jaar voorafgaandelijk aan dit handelen of verzuim. Het bedrag van de dekking onder de polis beroepsaansprakelijkheid dewelke door Schoups werd afgesloten, overstijgt de drempels en vereisten die door de toepasselijke regels worden opgelegd en is geldig voor de hele wereld met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Een kopij van de bepalingen van deze beroepsaansprakelijkheidspolis afgesloten via Vanbreda Risk & Benefits (Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen) en bij Marsh (Avenue Hermann Debroux 2, 1160 Brussel) wordt kosteloos en op eerste verzoek aan de cliënt verstrekt.

7. Schoups kan de vertegenwoordiging van haar cliënt beëindigen om elke reden conform de toepasselijke deontologische regels en/of wanneer onvoorspelbare of onvoorzienbare omstandigheden zich voordoen na het opstarten van de vertegenwoordiging en die de dienstverlening door Schoups moeilijk of onmogelijk maken. De cliënt kan de vertegenwoordiging door Schoups op ieder ogenblik schriftelijk beëindigen. De beëindiging van de dienstverlening heeft echter geen invloed op de aansprakelijkheid van de cliënt tot vergoeding van de diensten en kosten gepresteerd voorafgaand aan de beëindiging en diensten en kosten die betrekking hebben op de overdracht van het dossier.

8. Niettegenstaande Schoups redelijke inspanningen levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT systeem van de cliënt tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. Schoups aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van Schoups.

9. Schoups verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van cliënten in het kader van haar diensten, cliëntenbeheer, boekhouding en direct marketing (rechtsgronden: uitvoering overeenkomst, wettelijke verplichting en/of gerechtvaardigd belang). Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven en bewaard voor zover en zo lang noodzakelijk voor deze doeleinden. De cliënt heeft recht op inzage, verbetering, wissing en bezwaar, evenals om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. De cliënt draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij bezorgt en verbindt er zich toe de AVG na te leven ten aanzien van de personen van wie hij persoonsgegevens overmaakt, evenals met betrekking tot persoonsgegevens die hij van Schoups en haar medewerkers zou ontvangen. Voor meer informatie kan u ons Gegevensbeschermingsbeleid consulteren op de website of contact opnemen via privacy@schoups.be - tel. 03.260.98.60.

10. De relatie tussen Schoups en de cliënt wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken en hoven van Antwerpen, afdeling Antwerpen (België) alleen en exclusief bevoegd, onverminderd het recht van Schoups om de vordering in te stellen bij de rechtbanken en hoven van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de cliënt.

(versie 1 september 2023)