sr.search

Beleidsmatig gewenste ontwikkelingen (BGO)

09.02.2021

Op dinsdag 9 februari 2021 gaven Kristof Hectors en Roel Meeus van de vakgroep Omgevingsrecht een webinar over de rol van beleidsmatig gewenste ontwikkelingen in het kader van de beoordeling van omgevingsvergunningsaanvragen.

De Vlaamse omgevingswetgeving voorziet uitdrukkelijk in de mogelijkheid voor vergunningverlenende overheden om beleidsmatig gewenste ontwikkelingen (BGO) in rekening te brengen bij het beoordelen van de verenigbaarheid van een omgevingsvergunningsaanvraag met een goede ruimtelijke ordening. Dit instrument heeft inmiddels een hoge vlucht genomen, maar er stellen zich vele vragen rond de rechtszekerheid, wettigheid en grenzen ervan.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State worden dan ook steeds vaker gevraagd om de wettigheid te beoordelen van beslissingen over vergunningsaanvragen die werden getoetst aan dergelijke BGO. Zodoende tekenen de juridische randvoorwaarden voor het voeren van een ruimtelijk en stedenbouwkundig beleid aan de hand van BGO zich steeds meer af in de rechtspraak.

We kaderden in dit praktijkgerichte webinar het BGO in het geheel van decretale beoordelingsgronden voor omgevingsvergunningsaanvragen voorzien in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en zoomden in op de praktijk en de onderliggende redenen voor het succes van dit instrument in vergelijking met ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen. We stonden stil bij de bekendmakingsverplichtingen, de vereiste dat BGO voldoende duidelijk en ruimtelijk relevant moeten zijn en de concrete toetsing en motivering bij de toepassing van BGO. We gingen vervolgens uitgebreid in op de relatie tussen BGO en ordeningsinstrumenten zoals ruimtelijke structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen. De verschillende topics werden geïllustreerd met de meest relevante en spraakmakende voorbeelden uit de rechtspraak.

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 11
  • Staff
Lees meer