sr.search

Tele(thuis)werk ingevolge corona: een update

Arbeidsrecht

Telewerk is sedert 2 jaar één van de belangrijkste maatregelen binnen ondernemingen in de strijd tegen het coronavirus. In deze nieuwsflash vindt u een beknopt overzicht van de huidige stand van zaken en recentste updates in de regelgeving rond telewerk.

21 januari 2022


Contact

Aanhoudende verplichting tot telewerk met registratieplicht

Momenteel voorziet de wetgeving nog steeds de verplichting voor alle ondernemingen in de privésector en openbare besturen om te telewerken,  tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

De personen die niet kunnen telewerken moeten in het bezit zijn van een attest / ander bewijsstuk dat aantoont dat de aanwezigheid op de werkvloer vereist is.

Werkgevers moeten maandelijks via het portaal van de RSZ registreren hoeveel personen er bij hen werkzaam zijn en hoeveel daarvan een functie uitoefenen die onverenigbaar is met het telewerk. De aangiftes voor 2022 moeten telkens op de 6e kalenderdag van de maand worden verricht (voor zover de situatie veranderd is ten opzichte van de vorige maand).

Werkgevers mogen wel terugkeermomenten inplannen, maar deze mogen maximum één dag per week per persoon bedragen. Nog steeds mag er dagelijks maximum 20% van de telewerkers tegelijk op de werkvloer aanwezig.

Verlenging cao nr. 149

In onze nieuwsflash van 15 februari 2021 kon u kennismaken met cao nr. 149, een instrument dat werkgevers die begin 2021 nog geen telewerkbeleid in hun onderneming hadden, verplichtte het verplicht/aanbevolen “telethuiswerk” ingevolge corona te organiseren.

Vanuit de overweging dat de cao een kader bood specifiek voor thuiswerk ingevolge corona werd de geldigheidsduur van de cao beperkt tot en met 31 december 2021.

Met de jaarwisseling net achter de rug is corona helaas nog niet verdwenen (al is er licht aan het einde van de tunnel), zodat de Nationale Arbeidsraad cao nr. 149 heeft verlengd tot en met (voorlopig) 31 maart 2022 – tenzij het verplicht (of aanbevolen) telewerk eerder afloopt. Dit gebeurde via het cao nr. 149/2. Inhoudelijk werden aan cao nr. 149 geen wijzigingen doorgevoerd.

Aanpassing bedrag telewerkvergoeding

Daarnaast werd de bureauvergoeding (zgn. telewerkvergoeding) voor telewerkers aangepast. Sinds 1 oktober 2021 kunnen werkgevers aan hun werknemers een maandelijkse onkostenvergoeding voor telewerk toekennen van 132,07 EUR, vrij van belasting en RSZ-bijdragen (voorheen aanvaarde de RSZ het forfait van 129,48 EUR, maar gedurende enkele kwartalen in 2021 werd dit bedrag tijdelijk opgetrokken naar 144, 31 EUR). Vanaf 1 februari 2022 wordt het forfait 134,71 EUR.

Deze parafiscaal voordelige bureauvergoeding vormt voor de werknemer een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever.

Hoewel deze wetgeving (Koninklijk besluit 28 oktober 2021) strikt gezien op 28 januari 2022 buiten werking zou treden, heeft het laatste Overlegcomité reeds beslist dat de huidige regels met betrekking tot het telethuiswerk van kracht zullen blijven. We verwachten dat het KB aldus nog zal worden verlengd. De recent in het leven geroepen “coronabarometer” heeft hierop geen invloed.

Voor meer informatie kan u terecht bij Evi Dieltiens en Sara Cockx.

 

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 11
  • Staff
Lees meer