sr.search

Publicatie en inwerkingtreding van de nieuwe sectorale voorwaarden voor windmolenparken in het Waalse Gewest

Omgevingsrecht

Het Belgisch Staatsblad van 27 april 2021 publiceert het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 2021 houdende sectorale voorwaarden voor windmolenparken met een totaalvermogen van 0,5 MW of meer.

28 april 2021


Contact

Deze nieuwe regels zullen, in aanvulling op de algemene voorwaarden voor alle geklasseerde inrichtingen onderworpen aan een milieuvergunning en de bijzondere voorwaarden eigen aan elke uitbating, van toepassing zijn op elk windmolenpark met een totaalvermogen van 0,5 MW of meer, ongeacht de precieze ligging ervan.

Bij de grenswaarden opgelegd voor het geluid van windturbines zullen de grenswaarden gerespecteerd moeten worden die vastgelegd werden door de WGO (geluidsbelasting niet hoger dan 45 dBA) met een strengere drempel ‘s nachts en voor woongebieden, woongebieden met een landelijk karakter, landbouw-, bos-, groen-, natuur- en parkgebieden.

Er werd beslist om de geluidsnormen te verstrengen door tijdens de overgangsperioden een drempel van 43 dBA in plaats van 45 dBA op te leggen. Deze overgangsperioden werden ook uitgebreid naar zon- en feestdagen.

 Het besluit voorziet eveneens bepalingen ter beperking van de impact van windturbines op de biodiversiteit en met name op vogels en vleermuizen, zoals :

  • het verbod op verlichting ‘s nachts aan de voet van de windturbine of in de nabije omgeving ervan om de lichtvervuiling te verminderen en het sterftecijfer van vleermuizen te verlagen ;

  • de verplichting om de rotor van de windturbine stil te zetten, wanneer de weersomstandigheden optimaal zijn voor het vliegen van alle vleermuissoorten, met inbegrip van de gewone dwergvleermuizen, wanneer deze soorten geïdentificeerd zijn in het milieueffectenonderzoek of de aanwezigheid ervan vastgesteld werd door een geraadpleegde instantie.

Dit besluit werd aangenomen in de context van de gevolgen van de zaak d’Oultremont waarbij de Raad van State in haar arrest nr. 239.886 van 16 november 2017 overgegaan was tot vernietiging van het vorige besluit van de Waalse Regering van 13 februari 2014 houdende sectorale voorwaarden voor windmolenparken met een totaalvermogen van 0,5 MW of meer.

De Raad van State had aan het Hof van Justitie van de Europese Unie een prejudiciële vraag gesteld. Het Hof had geoordeeld dat de sectorale voorwaarden in kwestie een plan of een programma vormden in de zin van de richtlijn 2001/42/ EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s en dat bijgevolg een voorafgaande milieueffectbeoordeling uitgevoerd diende te worden.

Omdat er geen milieueffectbeoordeling voorafgaand aan de aanneming van de sectorale voorwaarden van 2014 uitgevoerd was, had de Raad van State dit besluit dan ook vernietigd maar handhaafde ze wel de gevolgen van het vernietigde besluit voor een periode van drie jaar, die afloopt in november 2021.

De sector was dus aan het wachten op nieuwe sectorale voorwaarden.

Het besluit van 25 februari 2021 treedt vandaag, 27 april 2021, de dag waarop het gepubliceerd wordt, in werking. De bijzondere voorwaarden van vergunningen voor bestaande inrichtingen die het milieu minder goed beschermen dan de bepalingen van het besluit, worden automatisch afgeschaft. Voor bepaalde voorwaarden van het besluit (zie artikel 39 van het besluit) is er een overgangsregime voorzien. 

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 7
  • Staff 1
Lees meer