sr.search

Ontwerp-KB tijdelijke versoepeling voorschotregeling bij overheidsopdrachten goedgekeurd

Overheidsopdrachten

Op de ministerraad van 14 oktober 2022 keurde de federale regering een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de toekenning van voorschotten in het kader van overheidsopdrachten.

20 november 2022


Contact

Gezien heel wat opdrachtnemers liquiditeitsproblemen ondervinden ingevolge aanzienlijke prijsstijgingen tal van grondstoffen, halffabricaten en afgewerkte producten naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, wenst de federale regering een bijkomende tijdelijke mogelijkheid in te voeren voor aanbesteders om voorschotten toe te kennen en dit zowel voor reeds in uitvoering zijnde als nog te lanceren overheidsopdrachten.

 

In een persmededeling wordt hierover als volgt bericht:

 

“Concreet krijgt de aanbesteder de mogelijkheid om een voorschot toe te kennen van maximum twintig procent van de initiële waarde van de opdracht. Wanneer de looptijd van de opdracht meer dan twaalf maanden bedraagt wordt voor de berekening van het voorschot als referentie een bedrag genomen dat gelijk is aan twaalf keer het oorspronkelijke bedrag van de opdracht, inclusief belastingen, gedeeld door de in maanden uitgedrukte looptijd van de opdracht. In het geval van een opdracht van onbepaalde duur, wordt als referentie dan weer de waarde per maand van de overeenkomst vermenigvuldigd met twaalf genomen.

De mogelijkheid om een voorschot toe te kennen geldt echter niet wanneer de uitvoeringstermijn van de overheidsopdracht korter is dan twee maanden. Bovendien is deze maatregel slechts van toepassing op de opdrachten die gelanceerd worden tot eind 2023. 

De minister van Ambtenarenzaken wordt ermee belast een lijst op te maken van de zwaarst getroffen sectoren waarvoor de federale diensten overheidsopdrachten plaatsen. Eens de lijst beschikbaar is, wordt elke minister ermee belast om na te gaan wat de budgettaire impact zou zijn van het toekennen van voorschotten in uitvoering van het ontwerp van koninklijk besluit.”

 

Op dit ogenblik ligt het ontwerp-K.B. voor advies bij de Raad van State.

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 4
  • Staff
Lees meer