sr.search

Nieuwe ICC Rules of Arbitration vanaf 1 januari 2021: wat verandert er?

Arbitrage

De Internationale Kamer van Koophandel (International Chamber of Commerce of kortweg ICC) is één van de grootste arbitrage-instituten ter wereld. In 2019 werden er 869 zaken ingeleid. De bouwsector vertegenwoordigde daar een bijzonder groot deel van, met 211 nieuwe zaken.

20 oktober 2020


Contact

Net zoals alle arbitrage-instituten, frist de ICC haar arbitrageregels regelmatig op om deze actueel te houden, om in te spelen op veranderende (ondernemings)praktijken en maatschappelijke ontwikkelingen en om problemen aan te pakken die in de praktijk zijn opgedoken.

Zo heeft de ICC Executive Board op 6 oktober 2020 gewijzigde ICC Rules of Arbitration goedgekeurd, die in werking zullen treden op 1 januari 2021 en de huidige regels van 2017 zullen vervangen. In afwachting van hun officiële lancering in december, zijn de 2021 Rules al te vinden op de website van de ICC.

De nieuwe regels zullen van toepassing zijn op ICC-arbitrages die op of na 1 januari 2021 worden opgestart.

We overlopen kort de meest in het oog springende vernieuwingen, allen erop gericht de efficiëntie, flexibiliteit en transparantie van ICC-arbitrages te verbeteren: 

  • Tussenkomst na samenstelling van het arbitraal college - Waar voorheen het betrekken van een nieuwe partij in de arbitrageprocedure na de aanstelling van het arbitraal college slechts kon mits de instemming van de nieuwe partij alsook van alle andere partijen in de arbitrageprocedure, kan dat onder nieuwe regels indien het arbitraal college en de nieuwe partij ermee instemmen. De instemming van de andere reeds betrokken partijen, is dus niet meer vereist (art. 7.5 van de nieuwe Rules).

  • Transparantie third party funding - Om de arbiters toe te laten hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid correct te beoordelen, worden partijen verplicht om mee te delen of er derden zijn met wie de partij een regeling voor de financiering van de procedure heeft getroffen, waardoor die derde ook een economisch belang heeft bij het resultaat van de arbitrage (art. 11.7 van de nieuwe Rules).

  • Afwijking van een overeengekomen methode van samenstelling van het arbitraal college - In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer er een significant risico bestaat op ongelijke behandeling of oneerlijkheid die de geldigheid van de arbitrale sententie zou kunnen aantasten, kan de ICC Court afwijken van een door de partijen overeengekomen methode van samenstelling van het arbitraal college en zelf de arbiters aanduiden (art. 12.9 van de nieuwe Rules).

  • Ingrijpen indien nieuwe raadslieden van een partij aanleiding geven tot belangenconflict - Nadat het arbitraal college is samengesteld, kan het maatregelen nemen strekkende tot het vermijden van een belangenconflict ingevolge de aanstelling van nieuwe raadslieden door een partij, inclusief het verbieden dat die nieuwe raadslieden deelnemen aan de procedure (art. 17.2 van de nieuwe Rules).

  • Virtuele hoorzittingen - Allicht geïnspireerd door de huidige pandemie, kunnen hoorzittingen worden gehouden via videoconference, telefoon of met een andere communicatiemiddel. Die regel bestond al voor de Expedited Procedure Rules en is dus in de nieuwe algemene Rules gevoegd (art. 26.1 van de nieuwe Rules).

  • Bijkomende sententie voor vergeten vorderingen – Indien het arbitraal college heeft nagelaten om zich uit te spreken over bepaalde vorderingen, kan binnen de 30 dagen na ontvangst van de sententie een verzoek worden ingediend om een bijkomende uitspraak over die vorderingen te bekomen (art. 36.3 van de nieuwe Rules). Deze mogelijkheid komt bovenop de reeds bestaande mogelijkheden om vergissingen te laten verbeteren en om beslissingen te laten interpreteren.

  • Geschillen omtrent de administratie van de arbitrageprocedure – Indien de administratie van de arbitrageprocedure door de ICC Court tot een geschil aanleiding geeft, is het Franse recht van toepassing is en zijn de Parijse rechtbanken exclusief bevoegd. Dit artikel is geheel nieuw (art. 43 van de nieuwe Rules).

  • Uitbreiding toepassing Expedited Procedure Rules – Voor arbitrageovereenkomsten die op of na 1 januari 2021 worden gesloten, zal de Expedited Procedure van toepassing zijn op geschillen met een waarde van minder dan 3.000.000,00 USD (tenzij de partijen overeen komen om de Expedited Procedure niet toe te passen). Voorheen was de drempelwaarde 2.000.000,00 USD. De ICC verwijst voor deze substantiële verhoging naar het succes van de Expedited Procedure.

De wijzigingen zijn geen revoluties, maar vertegenwoordigen opnieuw stappen in de goede richting om ICC-arbitrages zo vlot mogelijk te laten verlopen en misbruiken door partijen tegen te gaan. 

Ook CEPANI, het belangrijkste Belgische arbitrage-instituut, zit overigens niet stil. Nadat het met ingang van 1 januari 2020 al een nieuw Arbitragereglement had aangenomen, is het vanaf 1 juli 2020 expliciet toegelaten dat hoorzittingen worden georganiseerd middels alle mogelijke geschikte communicatiemiddelen, na raadpleging van de partijen (art. 24.3). Het Scheidsgerecht kan bovendien ook uitspraak doen op grond van stukken (zonder hoorzitting), doch enkel indien geen van de partijen verzoekt om een zitting. CEPANI heeft dus bijzonder kort op de bal gespeeld in het licht van de COVID-19 pandemie.

Voor verdere vragen over dit thema kunt u Geert De Buyzer en Sophie Deckers (auteurs) contacteren.

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 11
  • Staff
Lees meer