sr.search

Inwerkingtreding van het decreet op milieudelinquentie: het Waalse Gewest voert de strijd op

Omgevingsrecht

Op 1 juli aanstaande zullen het Waalse decreet van 6 mei 2019 betreffende de milieudelinquentie en het decreet tot wijziging ervan van 24 november 2021 in werking treden. Deze decreten kaderen binnen de Waalse strategie voor een repressief milieubeleid. Ze beogen als prioriteit een zo doeltreffend mogelijke opsporing, vervolging en bestraffing van milieuovertredingen. Het doel ervan bestaat in het bijzonder in een betere bestrijding van het achterlaten van afval, water-, lucht- en bodemverontreiniging en schending van het dierenwelzijn.

29 juni 2022


Contact

Deze nieuwe regeling heeft eveneens tot doel om de strijd op te voeren tegen het gevoel van straffeloosheid bij dit soort overtredingen (op het ogenblik van de aanneming van het decreet herinnerde het kabinet van Di Antonio eraan dat milieudelinquentie bijna 80 miljoen euro per jaar kost aan de gemeenschap), door verzwaring van de sancties, versterking en uitbreiding van de reikwijdte van de overtredingen. 

 

Welke wijzigingen worden door dit nieuw decretaal kader aangebracht ?

 

(i)            De regeling van administratieve geldboetes zal voortaan van toepassing zijn op minderjarigen van 14 jaar en meer ;

 

(ii)           De sancties : het decreet biedt een alternatief voor financiële sancties door de toepassing van een gemeenschapsdienst (specifieke opleiding inzake milieu of kosteloze dienst ten behoeve van de gemeenschap, zoals bijvoorbeeld het opruimen van afval in een aangeduide wijk), of bemiddeling (bijvoorbeeld, het opleggen van compensatiemaatregelen) ;

 

(iii)         De procedure voor de kennisgeving van het proces-verbaal van vaststelling van de overtreding wordt aangepast teneinde bepaalde moeilijkheden op te lossen;

 

(iv)          Door de vaststellende ambtenaar kan een onmiddellijke inning van de sanctie voorgesteld worden voor bepaalde overtredingen, zoals de verbranding van huisafval in de openlucht of het gebrek aan een milieuvergunning of de niet-naleving van de exploitatievoorwaarden van een milieuvergunning;, om zo een antwoord te bieden op het gevoel van straffeloosheid voor « kleine » milieuovertredingen;

 

(v)           Mogelijkheid tot declassering van bepaalde overtredingen die de Regering als minder ernstig beschouwt (op komst in een eventueel toekomstig uitvoeringsbesluit van het decreet) ;

 

(vi)          Een versterking van de diensten belast met de opsporing van overtredingen en het toezicht, van de middelen en van de bevoegdheden van de vaststellende ambtenaren is eveneens voorzien (met een opleiding van de interveniënten, die nog nader beschreven dient te worden in een toekomstig ontwerp van uitvoeringsbesluit van het decreet); de Waalse Regering zal eveneens gerechtigd zijn om officieren van de gerechtelijke politie aan te wijzen;

 

(vii)         Oprichting van een gespecialiseerde onderzoekseenheid om de ernstige milieudelicten aan te pakken ;

 

(viii)       Oprichting van een centraal bestand van de milieucriminaliteit (een soort « strafregister » op het vlak van het milieu, in de vorm van een elektronisch platform) ;

 

(ix)          Verstrenging van de voorwaarden om een huisdier te adopteren, te kopen of te krijgen: men zal een uittreksel uit het centraal bestand moeten voorleggen waardoor bewezen wordt dat aan de kandidaat-koper geen verbod werd opgelegd op het houden van dieren of dat zijn/haar vergunning voor het houden van dieren niet ingetrokken werd;

 

Het Waalse decreet van 6 mei 2019 betreffende de milieudelinquentie en het wijzigend decreet bevatten een arsenaal aan nieuwe maatregelen, waardoor een einde gesteld kan worden aan het gevoel van straffeloosheid dat in Wallonië heerst en waardoor de vervuilers op alle niveaus vervolgd kunnen worden.

 

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 11
  • Staff
Lees meer