sr.search

Digitalisering van de procedures van aanvragen voor vergunningen in Brussel

Omgevingsrecht

In het Belgisch Staatsblad van 25 mei jl. werd het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de digitalisering van de behandelingsprocedures van de aanvragen voor stedenbouwkundige attesten, stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen en de aanverwante beroepen die door de bepalingen van het BWRO worden geregeld, gepubliceerd. Dit besluit werd op 31 maart jl. aangenomen.

23 juni 2022


Contact

Indiening van aanvragen via elektronische weg

In uitvoering van dit besluit kunnen de volgende aanvragen voortaan elektronisch worden ingediend:

 • de aanvragen voor stedenbouwkundige attesten;

 • de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen;

 • de aanvragen voor verkavelingsvergunningen;

 • de aanvragen voor een verlenging of de beroepen ingediend in het kader van de voornoemde aanvragen.

De indiening via elektronische weg is facultatief ; het zal dus mogelijk blijven om aanvragen op papier in te dienen. 

Het bestuur belast met stedenbouw en het bestuur belast met monumenten en landschappen stellen een platform ter beschikking waarop bepaalde communicatie elektronisch uitgewisseld kan worden. Hiermee wordt bedoeld elke uitwisseling tussen de aanvrager en de vergunningverlenende overheid, die wordt geregeld door het BWRO, met inbegrip van de communicatie waarvoor het BWRO de verzending per aangetekende brief of de afgifte per bode voorschrijft. 

De behandelingsprocedure voor de aanvragen blijft ongewijzigd : enkel de wijze waarop de aanvraag ingediend en behandeld wordt, verschilt.

Werking

Het platform is enkel toegankelijk voor de aanvrager, voor zijn gemandateerde, en voor de vergunningverlenende overheden.

De toegang tot het platform is mogelijk met behulp van : 

 • een elektronische identiteitskaart; 

 • een erkende dienst voor elektronische identificatie; 

 • een federaal token. 

Een communicatie die op het platform wordt uitgewisseld, heeft dezelfde rechtsgevolgen als de verzending van een aangetekende brief of de afgifte per bode, als het BWRO het gebruik daarvan oplegt. De vermelding van het statuut op het platform, met vermelding van datum en uur, fungeert als datum van kennisgeving en ontvangst van de communicatie.

Het besluit preciseert uitdrukkelijk dat de vergunningverlenende overheid niet mag verzoeken dat stukken of documenten van het dossier aan haar worden bezorgd op papier indien de aanvraag voor een vergunning of attest elektronisch werd ingediend.

Als de aanvraag elektronisch wordt ingediend en het beroep op een architect verplicht is, valideren de architect, die verantwoordelijk is voor de plannen in het kader van de vergunnings- of attestaanvraag, en de aanvrager de documenten die de aanvraag samenstellen, met inbegrip van de plannen, op het platform.

De validatie, wanneer die wordt voorafgegaan door een beveiligde identificatie, geldt als handtekening op de plannen en documenten die de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of attest of een verkavelingsvergunning samenstellen.

Zodra de aanvraag ingediend is op het platform, zal het volledige dossier dat aan het openbaar onderzoek onderworpen is, digitaal geraadpleegd kunnen worden. Alle adviezen van besturen of instanties worden eveneens elektronisch verleend.

Wanneer de aanvraag of het aanverwante beroep overeenkomstig dit besluit wordt ingediend, geeft de vergunningverlenende overheid op het platform elektronisch kennis van haar beslissing. Deze communicatie voldoet aan de eisen voor de elektronische handtekening.

De vermelding van het statuut op het platform, met vermelding van datum en uur, fungeert als datum van kennisgeving en ontvangst van de beslissing over de aanvraag of het beroep.

 

Inwerkingtreding

Het regeringsbesluit werd op 25 mei 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het treedt geleidelijk in werking volgens de drie volgende fasen: 

 • voor aanvragen van vergunningen en attesten verleend door de gemachtigde ambtenaar de dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (zijnde 26 mei 2022); 

 • voor aanvragen van vergunningen en attesten verleend door de gemeenten op een datum te bepalen door de Regering; 

 • voor beroepen ingediend in het kader van de aanvragen bedoeld in de twee voorgaande gedachtestreepjes, op een datum bepaald door de Regering.

 

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

 • Advocaten 11
 • Staff
Lees meer