sr.search

De algemene voorwaarden die meegedeeld worden na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen het contractueel kader aanvullen.

Privaat Bouwrecht

In een recent vonnis heeft de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt geoordeeld dat zij territoriaal bevoegd is om kennis te nemen van een zaak op basis van de algemene factuurvoorwaarden van de eisende partij die volgens de rechter het contractueel kader aanvulden.

19 november 2022


Contact

Verweerster betwistte de territoriale bevoegdheid van de rechtbank en beriep zich daarvoor op haar inkooporder. Dit inkooporder bepaalt “onze bestelbon heeft voorrang op uw offerte of order ”. Het inkooporder bevatte geen forumbeding waardoor volgens verweerster het gemeen recht toepassing vond en de rechtbank onbevoegd was (art. 624 Ger.W.).

 

Eiseres meende echter dat de gevatte rechtbank wel degelijk territoriaal bevoegd was op basis van een forumbeding opgenomen in haar algemene voorwaarden die samen met haar facturen (en aldus na de totstandkoming van de overeenkomst) werden overgemaakt.

 

De rechtbank is het standpunt van de eisende partij gevolgd, waarbij de rechtbank vaststelde dat het inkooporder van verwerende partij geen forumbeding bevatte en de algemene voorwaarden die gevoegd werden bij de facturen van de eisende partij het contractueel kader aanvulden. De rechtbank overwoog hierbij dat de aanvaarding van de factuurvoorwaarden kon worden afgeleid uit een gebrek aan betwisting van de algemene voorwaarden en de gedeeltelijke betaling van de facturen van de eisende partij.

 

Deze uitspraak is opvallend omdat de rechtbank in dit vonnis aanvaardt dat een overeenkomst ook na haar totstandkoming kan worden aangevuld door algemene voorwaarden die samen met de factuur worden overgemaakt, ten minste voor zover partijen over dat specifieke aspect geen andersluidende overeenkomst hadden gesloten.

 

Indien partijen niet wensen dat er wordt afgeweken van de contractuele afspraken (en/of het gemene recht, waarover partijen doorgaans geen afspraken maken) dienen partijen in navolging van voormelde uitspraak ofwel alomvattende overeenkomsten te sluiten ofwel de factuurvoorwaarden van de wederpartij steevast te betwisten.

 

Hoewel het nieuwe verbintenissenrecht een regeling bevat over tegenstrijdige algemene voorwaarden, wordt voormelde betwisting hierin niet opgelost. De regeling opgenomen in het Burgerlijk Wetboek gaat immers uit van de hypothese waarbij de partijen ten minste de mogelijkheid hadden om voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst kennis te nemen van de algemene voorwaarden van de wederpartij.

 

In het geschil dat voorlag bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt werden de algemene factuurvoorwaarden pas na de totstandkoming van de overeenkomst meegedeeld, waardoor, de uitspraak van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt in acht genomen, het ook onder het nieuwe verbintenissenrecht noodzakelijk blijft om de algemene factuurvoorwaarden van de wederpartij te betwisten wanneer deze ontvangen worden na de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Voor meer vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij Els Op de Beeck, Pim van den Bos en Eva Sterkens (de auteurs).

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer