sr.search

Bent u in orde met uw UBO-registratie? Deadline verstrijkt bijna…

Ondernemingsrecht

30 augustus 2019


Contact

Tegen 30 september 2019 moeten alle Belgische rechtspersonen hun zogenaamde "UBO" registreren.

In De Tijd van 30 augustus 2019 wordt bericht dat een maand voor het verstrijken van de deadline, slechts 18% van de bedrijven en verenigingen zich in regel heeft gesteld.

[UPDATE 23/09/2019: De administratie zal tot 31 december 2019 een gedoogbeleid voeren en in die periode geen sancties opleggen.]

In deze nieuwsbrief herhalen we de belangrijkste punten en herinneren we u aan de verplichting waaraan u desgevallend zal moeten voldoen.

Wie is verantwoordelijk voor de UBO-registratie?

De bestuurders van de rechtspersonen moeten de uiteindelijke begunstigden registreren. Indien deze verplichting niet wordt nageleefd, kunnen er administratieve en zelfs strafrechtelijke geldboetes tot 50.000,00 EUR worden opgelegd.

Wie is de UBO?

Wie wordt bedoeld met de uiteindelijke begunstigde (ultimate beneficial owner of UBO), verschilt voor de verschillende soorten entiteiten. Gemeenschappelijk kenmerk is dat het steeds gaat om de natuurlijke personen achter de entiteit.

Voor een vennootschap is de UBO(s) iedere persoon die (rechtstreeks of onrechtstreeks) een participatie aanhoudt van méér dan 25% van de aandelen of stemrechten én iedere persoon die op een andere manier zeggenschap uitoefent over de vennootschap. Kan op deze basis geen UBO worden aangeduid, dan kwalificeert het hoger leidinggevend personeel als UBO.

Hoe moet u UBO’s registreren?

De registratie van de UBO gebeurt via een online toepassing. De bestuurders kunnen o.m. inloggen met hun Belgisch e-ID en dienen vervolgens de gegevens van de UBO’s in te geven (zowel identiteitsgegevens als, indien het gaat om de UBO van een vennootschap, gegevens m.b.t. de participatie van de betrokken UBO). De bestuurders kunnen voor het invullen van het UBO-register een mandaat verlenen aan een derde (bijvoorbeeld indien de bestuurders niet over een Belgisch e-ID beschikken).

De informatie over de UBO moet een eerste keer worden geregistreerd tegen 30 september. Daarna dienen de gegevens te worden geüpdatet binnen de maand nadat ze gekend of gewijzigd zijn en dienen ze jaarlijks te worden bevestigd.

Informeren van de UBO

Tot slot moet de vennootschap haar UBO informeren op een duurzame drager over (o.m.) de mogelijkheid om kennis te nemen van de gegevens die zijn opgenomen in het register en het recht van de UBO tot verbetering en verwijdering van onjuiste gegevens die op zijn naam zouden zijn opgenomen in het register.

Verdere informatie

Verdere informatie (bijvoorbeeld over de vraag wie het register kan raadplegen) vindt u in onze eerdere nieuwsbrieven (hier, hier, hier en hier). Indien u verdere vragen heeft of bijstand wenst om te voldoen aan uw verplichtingen inzake de UBO-registratie, kan u steeds bij ons team terecht.

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 11
  • Staff
Lees meer