sr.search

Schoups 70 – De Handelsbeurs Antwerp

14.10.2021

14 / 10 / 2021

Dear all,

We are pleased to announce that we will close our anniversary year in style !

On two different dates and locations, we will give ten different lectures of which you can choose two to follow.

Afterwards, we would like to invite you to join the festivity and have a nice conversation with a glass and an amuse-bouche.

You are free to only attend the lectures or the reception. View the full programme and book a seat via the link below.

14:00 - 15:00

Wankelende schuldenaren in het rijk der vrijheid

Sam Ledent

De coronacrisis loopt (hopelijk) op zijn einde. De gevreesde tsunami aan faillissementen is voorlopig uitgebleven. We zitten dit jaar nog “maar” aan iets meer dan 3.500 faillissementen. Stilte voor de storm of hebben de regeringsmaatregelen onze economie dan toch voor veel onheil behoed?

Een gewaarschuwd en voorzichtig ondernemer is er twee waard. Hélène Kislanski en Sam Ledent lichten toe wat een onderneming kan doen wanneer één van haar schuldenaars financieel begint te wankelen. Onder meer zekerheden (pand, schuldvergelijking,…) en beslag komen aan bod.

Risicobeheer claimsmanagement tijdens de uitvoering van de bouwwerken: bespreking van de diverse modellen

Marco Schoups & Jens Rediers

De sprekers gaan dieper in op de verschillende methodes waarop contractpartijen in bouwcontracten met hun onderlinge claims kunnen omgaan:

  • Enerzijds de “klassieke”, waarbij partijen al hun onderlinge claims op het einde van de werken trancheren en doorgaans ergens een compromis in het midden trachten te vinden,

  • Anderzijds de meer moderne insteken van samenwerking zoals NEC4, Het Nederlandse model voor Bouwteamovereenkomst, enz.

Dit topic wordt benaderd vanuit het contractueel standpunt (alles begint bij de clausules) als vanuit de uitvoeringsfase (“claim management”).

Hot topics in vastgoed(fiscaliteit)

Ewoud Willaert & Laurence d'Huyvetter

Tijdens deze sessie overlopen wij met u in vogelvlucht de belangrijkste nieuwigheden in de vastgoedsector.

Ewoud Willaert licht de zakenrechtelijke aspecten toe en Laurence D’huyvetter zal de fiscale nieuwigheden voor haar rekening nemen.

Zullen onder andere aan bod komen: de nieuwe mogelijkheden m.b.t. volume-eigendom, de fiscale implicaties van het nieuwe goederenrecht en het verlaagd btw-tarief bij afbraak en heropbouw.

Internationale Agentuurcontracten

Dave Mertens

Handelagentuur kan een uitstekend middel zijn om goederen en/of diensten over de grenzen heen aan te bieden. Partijen dienen daarbij echter rekening te houden met een aantal (dwingende) regels, die zelfs in een Europese context wezenlijk kunnen verschillen. Een doordacht contract is essentieel.

Vanuit zijn academische expertise en praktijkervaring licht Dave Mertens de belangrijkste aandachtspunten toe aan de hand van praktijkvoorbeelden en modelclausules.

SPV in overheidsopdrachten – een alternatief voor de tijdelijke maatschap?

Joost van Riel & Cédric Vandekeybus

Wanneer verschillende ondernemingen samen inschrijven op een overheidsopdracht, gebeurt dat bijna reflexmatig als tijdelijke maatschap. Die reflex is niet altijd de juiste. Sinds het gewijzigde vennootschaps- en ondernemingsrecht is de opstap naar een besloten vennootschap of “special purpose vehicle” beduidend minder groot. Joost van Riel en Cédric Vandekeybus overlopen samen met u de twee opties en enkele praktische aandachtspunten, zowel vanuit het vennootschapsrecht als vanuit het overheidsopdrachtrecht.

15:00 - 15:30 - Coffee break

15:30 - 16:30

Buitencontractuele aansprakelijkheid in de bouw

Dimitri Verhoeven

In het kader van een bouwproject komen doorgaans verschillende verhoudingen tot stand dewelke leiden tot uiteenlopende rechten en plichten. Daarbij wordt voornamelijk enkel aandacht besteed aan de wederzijdse contractuele rechten en plichten, zoals de verplichting tot een tijdige en correcte uitvoering van de werken, de betalingsverplichtingen en de aansprakelijkheid van de aannemer voor (stabiliteitsbedreigende) gebreken. Men mag evenwel niet uit het oog verliezen dat in het kader van een bouwproject ook diverse buitencontractuele verhoudingen tot stand (kunnen) komen, dewelke op hun beurt aanleiding geven tot een mogelijk aansprakelijkheid.

In deze uiteenzetting wordt stilgestaan bij de buitencontractuele aansprakelijkheid in het bouwgebeuren. Daarbij zullen enkele interessante topics en aandachtspunten toegelicht worden aan de hand van recente rechtspraak daaromtrent. Waar relevant, wordt ook kort stilgestaan bij het voorontwerp inzake buitencontractuele aansprakelijkheid zoals dat thans op tafel ligt en de eventuele implicaties daarvan op de buitencontractuele aansprakelijkheid in het bouwgebeuren.

Werken met (schijn)zelfstandigen: bezint eer ge begint

Sara Cockx & Etienne Pennetreau

Het aantal actieve freelancers groeit in de drie regio’s en werkgevers worden steeds vaker geconfronteerd met arbeidskrachten die liever op zelfstandige basis diensten willen verlenen, eerder dan als werknemer aan de slag te zijn.

Schijnzelfstandigheid kan echter ernstige gevolgen hebben: zowel voor het individu, als voor uw onderneming.

Sara Cockx en Etienne Pennetreau gidsen u in deze lezing kort en krachtig door het wetgevend kader ter zake en bieden u de nodige tips & tricks om in uw onderneming met zelfstandigen te werken.

Overnamegeschillen: het venijn zit in de staart

Geert De Buyzer & Jesse Docx

Het traditionele glas champagne na een aandelenoverdracht kan soms een bijzonder zure nasmaak krijgen. Dit is met name het geval wanneer naderhand een geschil ontstaat tussen overnemer en overdrager, bijvoorbeeld over verstrekte waarborgen en garanties, over de uitvoering van managementtaken, of over de prijsbepaling (earn-out, …). En wat met de gedane inspanningen als het zelfs niet tot een overeenkomst komt, omdat een partij zich plots terugtrekt uit de overnamegesprekken?

Jesse Docx en Geert De Buyzer geven respectievelijk vanuit een M&A- en een geschillenbeslechtingsperspectief een overzicht van de valkuilen tijdens en na de onderhandelingen, met heel wat praktische tips & tricks om het risico op een kater te beperken.

De klimaatverandering: beperkingen en opportuniteiten voor uw vastgoedproject

Kristof Hectors & Roel Meeus

De klimaatverandering laat zich steeds sterker voelen. Denken we maar aan de jaarlijks terugkerende bosbranden en de verwoestende overstromingen in Wallonië en Duitsland van afgelopen zomer. Het verbaast dan ook niet dat de regelgever in het omgevingsrecht steeds meer initiatieven neemt die kaderen in de strijd tegen de klimaatverandering. Ruimtelijk rendement, de bouwshift, discussies over bestemmingsneutraliteit van installaties voor de productie van groene energie, watergevoelige open ruimtegebieden, het verruimen van vrijstellingen van de vergunningsplicht en mogelijkheden tot afwijken van stedenbouwkundige voorschriften voor o.m. windturbines, zonnepanelen en warmte- en koudenetten, het gradueel verstrengen van EPB-normen voor gebouwen, enz. Al deze regelgevende initiatieven hebben noodgedwongen een impact op uw vastgoedproject. Kristof en Roel overlopen de meest relevante en spraakmakende klimaatgeïnspireerde ontwikkelingen in het omgevingsrecht en focussen daarbij op de beperkingen maar zeker ook op de opportuniteiten die deze meebrengen voor vastgoedprojecten.

Gebreken na de uitvoering van een overheidsopdracht van werken: welke dient de aannemer nog te verhelpen en welke niet (meer)?

Maarten Somers & David Van Valckenborgh

Maarten Somers en David Van Valckenborgh lichten toe welke impact de opleveringen hebben op de aansprakelijkheid van de aannemer. Vanuit hun praktijkervaring maken zij een scherpe analyse van de relevante bepalingen van de AUR en de recente rechtspraak die u als leidraad kan gebruiken voor uw concrete gevallen.

16:30 - 19:00 - Receptie & feest !

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 13
  • Staff 1
Lees meer