sr.search

Omgevingsrecht

We hebben een bijzondere expertise in multidisciplinaire adviesverlening en procedures in het domein van het omgevingsrecht en publiekrechtelijke/contractuele vastgoedissues in de drie gewesten (Vlaams, Brussels en Waals Gewest). We kunnen als uniek aanspreekpunt fungeren voor ondernemingen en overheden over het volledige Belgische grondgebied.

Onze praktijk strekt zich onder meer uit tot:

  • voorbereiden van en adviseren inzake vergunningsaanvragen

  • voeren van vergunningsprocedures (administratieve beroepen, jurisdictionele beroepen bij Raad voor Vergunningsbetwistingen, Raad van State, burgerlijke procedures, …)

  • voeren van procedures rond ruimtelijke planning en handhaving van omgevingsrecht

  • verlenen van bijstand inzake onteigeningen (zowel bij onderhandelingen, de administratieve procedure als de gerechtelijke fase) en eigendomsbeperkingen;

  • adviseren inzake bodemrecht, milieueffectenrapportage, afval, water, natuurbehoud, publiekrechtelijke aspecten van kabels en leidingen, …News

Krokusakkoord hakt knopen door voor de aanpak van de stikstofproblematiek en de financiering van de bouwshift

24.02.2022 — Omgevingsrecht

Lees meer

Publicatie en inwerkingtreding van de nieuwe sectorale voorwaarden voor windmolenparken in het Waalse Gewest

28.04.2021 — Omgevingsrecht

Lees meer

Coronavirus: Vlaamse Regering neemt nieuwe maatregelen in het omgevingsrecht

02.04.2020 — Omgevingsrecht

Lees meer

Coronavirus: verlenging termijnen omgevingsvergunningsdecreet ten gevolge van civiele noodsituatie

26.03.2020 — Omgevingsrecht

Lees meer

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 11
  • Staff
Lees meer